دانلود رایگان


دانلود تحقیق اهمال کاری و خودکارآمدی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مستقیم فایل

دانلود رایگان دانلود تحقیق اهمال کاری و خودکارآمدی فرمت: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 69
همراه با رفرنس نویسی داخل متن و پاورقی
منابع کامل
مفهوم اهمال کاری
مانند بسیاری از اصطلاحات روانشناسی، تعریف اهمال کاری نیز به اندازه تعداد محققانی که در رابطه با این موضوع تحقیق کرده اند بسیار متنوع و متعدد می باشد. اهمال کاری يکي از مشکلات رفتاري است که شيوع بسيار زيادي دارد.
بالکیس و دورو (2007) اهمال کاری را پديده اي تعريف مي کنند که فرد از وظايف و مسؤوليت هايش در يک شکل و اندازه و زمان به موقع و در حد انتظار غفلت مي کند، با وجود داشتن قدرت و توانايي مطلوب جهت انجام آن و آگاهي از پيامدهاي ناخوشايند طفره رفتن و اينکه مي تواند اجتناب پذير باشد.
فراری وتیک[1] (2000) اهمال کاری را حالتی می داند که تأخیرهای مکرر در انجام تکلیف به عنوان شیوه زندگی فرد تلقی می گردد.کنوس (2000، به نقل از استیل،2007) اهمال کاری را تمایل به اجتناب از فعالیت ها و تکالیف و محول نمودن آن به آینده و توجیه تاخیر در انجام فعالیت تعریف کرده اند.
الکساندر و انوگبازی(2007) اهمال کاری را به عنوان نبود عملکرد خودتنظيمي و گرايش رفتاري در به تأخيرانداختن آنچه براي رسيدن به هدف ضروري است مي دانند. البته این موضوع مبرهن است که تمام اصطلاحاتی که به نوعی به اهمال کاری ارتباط دارند بیانگر به تعویق انداختن، به تأخیر انداختن و به فردا موکول کردن کارها می باشد.
از سالها قبل در جهان غرب ارزش بررسی اهمال کاری ، شناخته شده بود، اما تاریخ نخستین مطالعه علمی اهمال کاری به اواسط دهه1980 باز میگردد (لای[2]، 1987).
اولين تحليل تاريخي بر روي اهمال کاری توسط ميلگرام[3] در سال (1992) نوشته شد که در آن اشاره به رشد اهمال کاری همراه با پيشرفت جوامع مي شود و نخستین کتاب در زمینه اهمال کاری توسط فراری، جانسون و مک کوئن[4] (1995،به نقل از اکبرزده 1393) انتشار یافت. آنان در این کتاب عنوان مي کنند که هزاران سال است که اهمال کاری وجود دارد اما معني و مفهوم منفي خود را از زمان ظهور انقلاب صنعتي کسب کرده است. قبل از اين اهمال کاری به عنوان امری کاملا طبيعي حتي گاهي اوقات در معني مثبت بکار مي رفت (استيل، 2007). از مطالعات انجام گرفته در خصوص خود گزارشي هاي اهمال کاران حدس زده مي شود که ميزان بروز اهمال کاری رو به افزايش است . با توجه به اینکه در عصر حاضر هنگامي که بيشتر مردم با تکاليف چندگانه و پيچيده اي روبرو مي شوند که بايد در محدوده زماني کوتاهي انجام شود تعجب آور نيست که هم اکنون به اين موضوع اهميت داده شود (میلگرام ، میتال و لئوسن[5]، 1998).


انواع اهمال کاری
در پژوهش های مختلف اهمال کاری به شیوه های متعددی طبقه بندی شده است که اغلب بر مبنای مشاهدات بالینی پژوهشگران انجام شده است. بورکا و یان[6] (1983، به نقل از شهنی ییلاق و همکاران، 1385) طی مشاهدات بالینی خود سه نوع افراد اهمالکار را معرفی نمودند: مضطرب[7]، معتقد به شانس[8] و طغیانگرا[9]. برحسب صورت های سازگارانه و ناسازگارانه اهمال کاری آن را به دو دسته اهمال کاری فعال و اهمال کاری منفعلانه (چو و چوی[10]، 2005) و از حیث انگیزه تمایل به اهمال کاری به دو نوع اجتنابی و برانگیخته تقسیم می کنند (هرینگتون[11]، 2005).
درهمین راستا فراری (1994) بین اهمال کاری کارکردی و اهمال کاری غیر کارکردی تفاوت میگذارد.
اهمال کاری کارکردی: نوعی تاخیر در انجام کار است که می تواند احتمال موفقیت را افزایش دهد.
اهمال کاری غیرکارکردی: تاخیر در انجام کار یا تصمیم به صورت غیر عادی و وسواسی است که در این صورت، این تاخیر مانع موفقیت فرد می شود. درهمین مسیر دو نوع اهمال کاری غیرکارکردی را مشخص می کند:
1- اهمال کاری در تصمیم گیری: که به عنوان تاخیر عمدی در تصمیم گیری هایی که باید در یک چارچوب زمانی معین گرفته شوند، تعریف می شود .
2- اهمال کاری رفتاری مزمن: که به تاخیر در انجام عمل گفته می شود که با هدف حفظ عزت نفس در فرد انجام می شود. این نوع اهمال کاران معتقدند که ارزش ذاتی آنها فقط با توانایی در انجام کار تعیین می شود( فراری1992).
درهمین راستا ميگرام و تنی[12] (2000) دو گونه اهمال کاری راگزارش می کنند:1-اهمال کاری رفتاري[13] یا اجتنابی که به معناي تأخير در تکميل تکاليف اصلي و مهم است.
که همانطور که گفته شد فراری (1992 ؛ فراری و ایمونز[14]، 1994) اهمال کاری اجتنابی را راهبردی جهت جلوگیری از تهدید عزت نفس در برابر شکست در تکالیف آزارنده می دانندکه با خود پنداره ضعیف ، وابستگی میان فردی و انجام تکانشگرانه تکالیف در دقیقه نود در ارتباط است.
2 - اهمال کاری تصميم گيري[15] : به معناي تأخير آگاهانه در تصميم گيري در چارچوب زماني معين مي باشد. اهمال کاری در تصمیم گیری در شرایط پر استرس می تواند الگوی رفتاری سازگارانه ای باشد. ولی در غیر این صورت با هویت آشفته ناتوانی در پردازش شناختی و رفتارهای خود تخریبی که مستقل از هوش است در ارتباط است (ايفرت[16] و فراري، 1989).
اهمال کاری با توجه به پيچيدگي و مؤلفه هاي شناختي، عاطفي و رفتاري آن تظاهرات گوناگوني دارد. با استناد به آزارندگي تکاليف و اجتناب از تصميم گيري پنج نوع مختلف از اهمال کاری را مورد توجه قرار مي دهند: از جمله اهمال کاری در تصمیم گیری، اهمال کاری روان رنجورانه، اهمال کاری وسواس- اجباری، اهمال کاری تحصیلی، اهمال کاری عمومی یا کلی.
1ـ اهمال کاری تحصيلي: به عنوان طفره رفتن از انجام تکاليف، آماده شدن براي امتحان و نوشتن مقاله ها در آخرين روزها و لحظات ترم تحصيلي.
2ـ اهمال کاری عمومي يا کلي: که همان طفره از انجام فعاليت هاي جريان عادي زندگي روزمره طبق برنامه زمان بندي شده و انجام آن در زمان تعيين شده می باشد.
3ـ اهمال کاری در تصميم گيري: عدم توانايي اتخاذ تصميم به موقع و فوری در رويارويي با بسياري از شرايط و مشکلات زندگي.
4ـ اهمال کاری روان رنجورانه: تمايل در به تأخير انداختن تصميمات مهم زندگي (به علت اضطراب، نگراني افسردگي يا بيماري و ناراحتي هاي رواني ديگر).
5ـ اهمال کاری وسواسي ـ اجباري (يا غيرعادي): بروز همزمان اهمال کاری در تصميم گيري و اهمال کاری رفتاري در يک شخص مي باشد. اما متداولترين شکل اهمال کاری ، در سنین نوجوانی و جوانی اهمال کاری تحصيلي است (کاگان ، کاکیب و کاندمیر [17]،2010).

[1] . Ferrari &Tice
[2] . Lay
[3] . Milgram
[4] . McCown
[5] . Mey-Tal & Levison
[6] . Burka & Yuen
[7] .Anxious procrastination
[8] .Luky procrastination
[9] .Rebellious procrastination
[10] . Chu & Choi
[11] . Harrington
[12].Tenne
[13]. Behavioral procrastination
[14]. Emmons
[15]. Discustional procrastination
[16]. Effert
[17] . Kagan , cakirb & Kandemir


دانلود تحقیق اهمال کاری و خودکارآمدی


تحقیق اهمال کاری و خودکارآمدی


اهمال کاری


خودکارآمدیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خودکارآمدی عمومی، اهمالکاری‌تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی عمومی و اهمال‌کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی، 389 دانشجو (228 دختر و 161 پسر) با روش نمونه‌برداری مرحله‌ای به پرسشنامه خودکارآمدی شرر و مادوکس (1982) و اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984) پاسخ دادند.

اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی ...

کلمات کلیدی: خودکارآمدی اهمال کاری تحصیلی مقدمه یکی از اهداف مهم آموزش‌وپرورش ایجاد زمینه برای رشد همه‌جانبه فرد و تربیت انسان‌های سالم، کارآمد و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است.

پایان نامه رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با ...

نامداری،اسرین و احمدی طهور سلطانی،محسن.( 1391).رابطه بین خودکارآمدی و اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه ی اول دوره ی متوسطه شهر سنندج:اولین همایش …

رابطه خودکارآمدی، اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت ...

هاشمی ، لادن و لطیفیان ، مرتضی. (1392 ). کمال گرایی و اهمال کاری تحصیلی و بررسی نقش واسطه ای اضطراب امتحان : فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی ، سال دوم ، شماره 3 ، تابستان 1392 هاشمی ، سید حبیب اله (1392 ) .

دانلود تحقیق|دانلود تحقیق آماده|دانلود مقاله|دانلود پروژه ...

پروپوزال رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در بین دانش آموزان مدارس تهران

ارتباط اضطراب، خودکارآمدی و کمال‎گرایی با اهمالکاری در ...

از آنجایی که متغیرهای مذکور نقش مؤثری در اهمال‎کاری پایان‎نامه دارند، ضروری است که دانشگاه‎ها توجه بیشتری به عوامل تأثیرگذار در کاهش اضطراب و کمال‎گرایی جامعه‎مدار و بالابرنده خودکارآمدی داشته باشند تا از این طریق اهمال‎کاری تهیه پایان‎نامه کاهش یابد.

خودکارآمدی عمومی، اهمالکاری‌تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی عمومی و اهمال‌کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی، 389 دانشجو (228 دختر و 161 پسر) با روش نمونه‌برداری مرحله‌ای به پرسشنامه خودکارآمدی شرر و مادوکس (1982) و اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984) پاسخ دادند.

پروپوزال رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در بین دانش ...

پروپوزال رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در بین دانش آموزان ... دانلود تحقیق

مرکز دانلود فایل نگارا | اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و ...

اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن - مرکز دانلود فایل نگارا پزشکی دسته‌بندی نشده

پیشرفت تحصیلی پایان نامه خودکارآمدی، انگیزه پیشرفت اهمال ...

پیشرفت تحصیلی پایان نامه بررسی رابطه ی بین خودکارآمدی ، انگیزه پیشرفت و اهمال کاری ...

مرکز دانلود فایل نگارا | اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و ...

اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن - مرکز دانلود فایل نگارا پزشکی دسته‌بندی نشده

ارتباط اضطراب، خودکارآمدی و کمال‎گرایی با اهمالکاری در ...

از آنجایی که متغیرهای مذکور نقش مؤثری در اهمال‎کاری پایان‎نامه دارند، ضروری است که دانشگاه‎ها توجه بیشتری به عوامل تأثیرگذار در کاهش اضطراب و کمال‎گرایی جامعه‎مدار و بالابرنده خودکارآمدی داشته باشند تا از این طریق اهمال‎کاری تهیه پایان‎نامه کاهش یابد.

اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی ...

کلمات کلیدی: خودکارآمدی اهمال کاری تحصیلی مقدمه یکی از اهداف مهم آموزش‌وپرورش ایجاد زمینه برای رشد همه‌جانبه فرد و تربیت انسان‌های سالم، کارآمد و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است.

پروپوزال رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در بین دانش ...

دانلود مقاله ،نمونه سوال ، تحقیق پروپوزال رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در ...

پروژه بررسی علم قاضي در پويه قضاوت. doc

دانلود پروژه سيستم موقعيت ياب چهانی و کاربرد آن در مريخ (word)

آموزش برداشتن FRP گوشی سامسونگ sm-j710f اندورید 6.0.1

(مكانيزاسيون توليد مجله تحت وب

مقاله درباره شاخص عملكرد گروه هاي آموزشي مديران

گزارش کار آموزی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

تحقیق در مورد ربا و شرايط تحقق آن 22 ص

طرح درس اجتماعی پنجم درس شورا

پاورپوینت آداب و نزاکت هدیه دادن

پاورپوینت درباره آشنايي با محتواي درس ذخيره و بازيابي اطلاعات